Innovatie, interactie en straffe verhalen bij heropening van de maquettezaal in Rijsel - Innovation, interactivité et histoires fortes à la réouverture de Plans-Reliefs

Innovatie, interactie en straffe verhalen bij heropening van de maquettezaal in Rijsel  -  Innovation, interactivité et histoires fortes à la réouverture de Plans-Reliefs

Men heeft er zo’n tien maanden op moeten wachten, maar vanaf 16 maart 2019 is de maquettezaal in het Palais des Beaux Arts van Rijsel weer toegankelijk voor het grote publiek. 400m² en 12.000kg wacht op u om in z’n herstelde glorie aanschouwd te worden.   

Naar aanleiding van de 350ste verjaardag van de Citadel van Rijsel onderging de maquettezaal in het Museum voor Schone Kunsten een complete renovatie: zowel de ruimte als de maquettes zelf werden onder handen genomen. De presentatie is vernieuwd, nieuwe media worden ingeschakeld en de maquettes zelf zijn volledig gerestaureerd. Men kan zeven Belgische, zes Franse en een Nederlandse stad uit de 17de of 19de eeuw in miniatuur, op een schaal van 1 op 600, bekijken. Elke maquette bestaat uit zeven tot twintig tafels die als een puzzel in elkaar passen. Ze zijn niet enkel zeer uitgebreid maar ook zeer minutieus uitgevoerd: men kan ze beschouwen als de voorlopers van de luchtfoto’s die tegenwoordig met drones worden gemaakt. De informatie voor het bouwen van deze maquettes verkreeg men echter niet vanuit de lucht, maar op basis van ultra nauwkeurige grondmetingen die militaire ingenieurs onder het bewind van Lodewijk XIV en Napoleon III uitvoerden. Deze schaalmodellen hadden namelijk vooral een militair doeleinde. 

Nieuwe presentatie
In de vernieuwde zaal wordt ingezet op innovatie en interactie. Twee muren met interactieve media onthullen de fabricagegeheimen van deze objecten en hun lot, terwijl er op een derde muur een film wordt geprojecteerd van de bekende Frans-Vlaamse regisseur Bruno Dumont. Die zet het Vlaamse landschap van de maquettes om in bewegend beeld en creëert zo een open venster naar de buitenwereld. Die buitenwereld komt verder naar binnen door in te zoomen op zeventig verschillende historische of hedendaagse bezienswaardigheden waarvan de bezoeker een 3D-voorstelling krijgt. Men kan via geolokalisatie ook zelf een adres opzoeken in Rijsel, Lomme of Hellemmes. Naast beeld draagt tekst bij tot de hergeboorte van dit deel van het museum. De auteurs Jean-Marc Besse, Patrick Boucheron, Carole Fives en Maylis de Kerangal schreven originele, nooit eerder gepubliceerde bijdrages die geïnspireerd werden door de maquettes.

Strategie
Die schaalmodellen hebben weldegelijk iets te vertellen. Als men de maquette van de stad Oudenaarde bekijkt, kan men bijvoorbeeld opmerken dat er toch wel heel veel water aanwezig geweest moet zijn als men de blauwe kleur voor water aanziet. Het was echter een deel van de strategie van Vauban, die als ingenieur onder Lodewijk XIV verantwoordelijk was voor defensie. Bij Oudenaarde wist hij dat als hij verschillende rivieren liet omleiden, er bepaalde gebieden onder water zouden komen te staan waardoor de vijand daar niet kon komen en zijn plannen dus moest wijzigen. Dat bood Lodewijk XIV een strategisch voordeel. Het zijn dan ook die gebieden die op de maquette blauw ingekleurd werden.


Schaalmodel van Oudenaarde / Plan-relief d'Audenarde

Ook achter het uitzicht van de maquette van Rijsel schuilt een verhaal. In 1948 reist de toenmalige conservator van het Musée des Plans-Reliefs in Parijs, Gaston Renault, naar Berlijn om Franse schaalmodellen terug te brengen. De staat van de maquettes is echter te erbarmelijk  en Renault kan enkel die van Rijsel meenemen. Die is zelf ook ernstig beschadigd: dertig jaar later wordt ze helemaal gerenoveerd, waarbij drieëntwintig belangrijke gebouwen opnieuw vervaardigd worden in een andere materiaal om de volgende etappe in de levensloop van de maquette aan te duiden.

In het weekend van 16 en 17 maart kan men de nieuwe presentatie van Plans-Reliefs gratis bezoeken. Meer info zie : www.pba-lille.fr (Lieselotte Rouckhout)

 

Il a fallu patienter une dizaine de mois, mais à partir du 16 mars 2019, la salle des maquettes du Palais des Beaux-Arts à Lille a rouvert ses portes au grand public. 400 m2 et 12 000 kilos rétablis dans toute leur gloire attendent de retrouver l’admiration de ce public.

À l’occasion du 350ème anniversaire de la Citadelle de Lille, la salle des maquettes au Musée des Beaux-Arts a fait l’objet d’une réhabilitation complète : aussi bien l’espace que les maquettes mêmes ont été traités, résultant en une nouvelle présentation, l’utilisation de nouveaux médias et une restauration totale des maquettes. Ces dernières représentent sept villes belges, six villes françaises et une ville hollandaise des XVIIe et XIXe siècles en miniature, à une échelle de 1/600. Chacune des maquettes se compose de sept à vingt tables qui comme s’imbriquent comme un puzzle. Elles ne sont pas seulement très vastes mais aussi exécutées avec beaucoup de minutie : on peut les considérer comme les prédécesseurs des photos aériennes que l’on réalise aujourd’hui à l’aide de drones. L’information nécessaire pour la réalisation de ces maquettes n’est cependant pas venue des airs, mais d’arpentages extrêmement précis exécutés par des ingénieurs militaires sous le règne de Louis XIV et de Napoléon III. Ces modèles réduits servaient en effet surtout des objectifs militaires.

Une nouvelle présentation

Les maîtres-mots dans l’espace renouvelé sont l’innovation et l’interactivité. Deux murs pourvus de médias interactifs révèlent les secrets de fabrication et le sort de ces objets, tandis que sur un troisième mur est projeté un film du célèbre cinéaste franco-flamand Bruno Dumont. En transformant le paysage des maquettes en des images vivantes, ce dernier crée une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Monde extérieur qui s’invite aussi à l’intérieur en proposant un gros plan de soixante-dix curiosités historiques ou contemporaines dont le visiteur reçoit des images en 3D. Au moyen de la géolocalisation, il est aussi possible de rechercher soi-même une adresse à Lille, Lomme ou Hellemmes. Outre l’image, le texte aussi contribue à la renaissance de cette partie du musée. Les auteurs Jean-Marc Besse, Patrick Boucheron, Carole Fives et Maylis de Kerangal ont écrit des textes originaux inédits, inspirés par les maquettes.

Maquette de Lille / schaalmodel van Rijsel

Stratégie

Ces modèles réduits ont en effet des choses à raconter. En contemplant la maquette de la ville d’Audenarde, par exemple, on s’aperçoit qu’il doit y avoir eu beaucoup d’eau si on interprète la couleur bleue comme de l’eau. Or, il s’agissait d’une partie de la stratégie de Vauban, l’ingénieur responsable de la défense sous Louis XIV. Pour Audenarde, il savait qu’en détournant plusieurs cours d’eau, il pouvait inonder certaines aires et en empêcher l’accès à l’ennemi qui devait, dès lors, modifier ses plans. Ce qui donnait un avantage stratégique à Louis XIV. Ce sont ces territoires-là qui sont coloriées en bleu.

L’aspect de la maquette de Lille aussi cache une histoire. En 1948, le conservateur du Musée des Plans-Reliefs de Paris de l’époque, Gaston Renault, se rend à Berlin pour ramener des modèles réduits français en France. L’état des maquettes étant par trop lamentable, Renault ne put ramener que celle de Lille. Celle-ci était fortement endommagée aussi. Elle fut entièrement rénovée trente ans plus tard et lors de cette opération, vingt-trois édifices importants furent reconstruits dans un autre matériau pour bien indiquer l’étape ultérieure dans la vie de la maquette.

L’accès à la nouvelle présentation des Plans-Reliefs est gratuite le week-end des 16 et 17 mars. Pour plus de renseignements, voir www.pba-lille.fr  (Lieselotte Rouckhout)