Nieuwe internationale afdeling Nederlands in het secundair onderwijs van de académie van Rijsel- Une nouvelle section internationale de néerlandais au collège et au lycée dans l’académie de Lille

Nieuwe internationale afdeling Nederlands in het secundair onderwijs van de académie van Rijsel- Une nouvelle section internationale de néerlandais au collège et au lycée dans l’académie de Lille

Voor het eerst in de geschiedenis van het onderwijs van het Nederlands in Noord-Frankrijk is aan het begin van het nieuwe schooljaar 2018-2019 een internationale afdeling van start gegaan aan het collège Robert Schuman in Halluin (sixième) en het Lycée Gambetta in Tourcoing (seconde).

Tot hier toe bestond een dergelijke afdeling Nederlands enkel aan de internationale lycea te St Germain-en-Laye (académie van Versailles) en Fernay-Voltaire (grensgemeente met Genève). Dit nieuwe initiatief in de grensstreek met Vlaanderen is in menig opzicht het resultaat van een unieke ontwikkeling betreffende het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk. Vooreerst dient erop gewezen dat de afdeling gevestigd is in een sociaal minder begunstigd gebied waar de leerlingen voornamelijk uit volksbuurten afkomstig zijn. Nochtans situeert het initiatief zich ook aan een belangrijk economisch kruispunt voor de grensoverschrijdende handel, in het hart van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Bovendien liggen de scholen waar deze innoverende opleiding van start is gegaan ook intercultureel beschouwd aan de kruising van twee taalgebieden, het Franstalige en het Nederlandstalige.

Het hoeft geen betoog dat een uitgebreide kennis van het Nederlands bijzonder relevant is voor de leerders in de streek Halluin/Tourcoing. De opening van de internationale afdeling beantwoordt dan ook aan een sterke lokale vraag vanwege families, ondernemingen en arbeidsbureaus aan Franse zijde zowel als het bedrijfsleven en partnerinstellingen van de onderwijssector in het Vlaamse gewest.

Voor de leerlingen van de internationale afdeling vertaalt de meerwaarde van de opleiding zich op didactisch gebied door vier lesuren taalverwerving en letterkunde wekelijks bovenop de normale lesuren Nederlands. Voor aardrijkskunde en geschiedenis volgen de leerlingen twee lesuren per week in het Nederlands naast de bestaande twee uren in het Frans. De lessen werden toevertrouwd aan twee Nederlandstalige agrégés en een certifiée Nederlands met een diploma aardrijkskunde-geschiedenis.

Een aanvraag tot opening van een internationale afdeling in het basisonderwijs in Halluin (groupe scolaire Anne Frank/Jean Moulin) werd reeds ingediend, met als doel de continuïteit van het onderwijs Nederlands te waarborgen vanaf het eerste leerjaar van de basisschool tot en met het baccalaureaat. Verwacht wordt dat het gezamenlijke leertraject thans vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar vervolledigd zal kunnen worden. Het bestendigen van de afdeling waarvan het aantal leerlingen bij het starten van het huidige schooljaar reeds veelbelovend is, zal voor de leerders de kansen op tewerkstelling en de toekomstmogelijkheden in de grensstreek aanzienlijk bevorderen, overal waar een vlotte en degelijke kennis van het Nederlands een belangrijk pluspunt betekent. (Dorian CUMPS)

 

Pour la première fois dans l’histoire de l’enseignement du néerlandais dans le nord de la France, une section internationale s’est ouverte à la rentrée de septembre 2018, conjointement en sixième au collège Robert Schuman d’Halluin et en seconde au lycée Gambetta de Tourcoing.

Jusqu’à présent, il n’existait en France de section internationale néerlandaise que dans les lycées internationaux de St Germain-en-Laye, dans l’académie de Versailles et de Fernay-Voltaire, ville frontalière de Genève. L’ouverture de cette nouvelle section internationale dans la région frontalière avec la Flandre consacre à plusieurs égards un développement inédit pour l’enseignement du néerlandais en France. En effet, l’implantation de cette section internationale concerne cette fois un bassin socialement défavorisé, à la population scolaire majoritairement issue des classes populaires. Cependant, elle se situe au plan économique à un carrefour important pour les échanges transfrontaliers, au cœur même de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Enfin, c’est également à l’intersection linguistique et culturelle entre la francophonie et la néerlandophonie que se trouvent les établissements scolaires où débute cette formation innovante pour le région.

Il va sans dire que l’apprentissage systématique et la pratique approfondie du néerlandais sont particulièrement pertinents dans le bassin d’Halluin/Tourcoing. L’ouverture de la section internationale répond à une forte demande locale, à la fois de la part des familles, des entreprises et des agences pour l’emploi françaises ainsi que des partenaires économiques et éducatifs de la région flamande en Belgique.

Pour les élèves de la section internationale, la plus-value en termes d’apprentissage du néerlandais se traduit par 4 heures de langue et de littérature, s’ajoutant aux horaires normaux d’enseignement de la langue ; en histoire et en géographie, les élèves suivent 2 heures de cours d’histoire-géographie donnés en néerlandais en plus des 2 heures habituelles de ces matières en français. Les cours ont été confiés à deux agrégés de néerlandais locuteurs natifs ainsi qu’à une certifiée de néerlandais également titulaire d’une licence d’histoire-géographie.

Par ailleurs, une demande d’ouverture de section internationale néerlandaise dans l’enseignement primaire à Halluin (groupe scolaire Anne Frank/Jean Moulin) a été déposée, dans le but d’assurer la continuité de l’enseignement du néerlandais dès le Cours Préparatoire et ce jusqu’au baccalauréat. Ainsi, le parcours d’apprentissage devrait être complet dès la prochaine rentrée scolaire. La pérennisation de la section, dont les effectifs au collège et au lycée sont déjà prometteurs, permettra d’accroître pour les apprenants les chances de chacun sur le marché du travail dans la région transfrontalière, où la pratique courante du néerlandais constitue un atout de premier plan. (Dorian CUMPS)