40 jaar Frans-Vlaamse Radio Uylenspiegel. Van illegaal naar bovenregionaal - 40 ans de radio Uylenspiegel en Flandre française : de l’illégalité à la suprarégionalité

40 jaar Frans-Vlaamse Radio Uylenspiegel. Van illegaal naar bovenregionaal  -  40 ans de radio Uylenspiegel en Flandre française : de l’illégalité à la suprarégionalité

Op 1 januari 1978  begint een radioavontuur op de Frans-Vlaamse Kasselberg met primitieve zendapparatuur en een bereik van enkele tientallen kilometer. De uitzending duurt amper een uur: een aankondiging in het Vlaams, wat Vlaamse volksmuziek, korte berichten over o.m. de apartheid in Zuid-Afrika en de kerncentrale in Grevelingen (Gravelines). Twee weken later wordt de zendapparatuur voor de eerste keer in beslag genomen. Die tumultueuze beginperiode met opeenvolgende inbeslagnames en gerechtelijke vervolging werd uitvoerig beschreven door Pascal Vanbremeersch in Une radio libre en Flandre: Radio Uylenspiegel (Duinkerke, 1979, 95 blz., Westhoek-Éditions). De officiële erkenning als vrije radio gebeurt in 1981.

La voix de la Flandre!
Het ontstaan van een vrije radio in Noord-Frankrijk, genoemd naar rebel Tijl Uilenspiegel en met als leuze “De stem van Vlaanderen”, kan niet los worden gezien van z’n historische context. Er waren de populaire piratenzenders op zee in de zestiger jaren die het staatsmonopolie op de radio hadden gebroken. Voorts was er in de zeventiger jaren een “folkrevival”, die leidde tot het ontdekken van het standaardwerk Chants populaires des Flamands de France van Edmond de Coussemaker, van de eigen regionale geschiedenis. Veel jongeren werden zich bewust van hun Vlaamse identiteit en werden lid van militante Frans-Vlaamse verenigingen. Er heerste toen een anti-jakobijnse, post-‘68-sfeer. Dat er met president Mitterrand meer ruimte kwam voor allerlei vormen van regionalisme speelde ook een rol. Radio Uylenspiegel werd de spreekbuis  van een Frans-Vlaamse beweging.

Nieuwe wind. Terug naar de bron.
Vanaf de jaren ‘90 overleefde Radio Uylenspiegel verschillende crisisperiodes. In 2009 werden nieuwe bestuurders aangesteld, o.m. programmadirecteur Bruno Lobert en die wou komaf maken met het wat oubollige imago (”accordeonradio”) dat RU in de loop der jaren gekregen had. Sinds 2015 wil RU een moderne zender zijn, met de klemtoon op folk en Vlaams-Nederlandse cultuur. Het blijft natuurlijk radio door onbetaalde radioamateurs, maar de ambitie is er om zo professioneel mogelijk en met de nieuwste technologie te werken. Naast folk (90%) is er aandacht voor afro-jazz, hardrock en metal en zijn er verschillende programma’s i.v.m. de regionale geschiedenis en de culturele actualiteit. Ook Frans-Vlaamse verenigingen (zoals Yser Houck, Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele, SOS Blootland) komen geregeld in de ether. Sinds 2016 is er elke week een vlotte radiocursus Nederlands onder de noemer “Goesting”. Radio Uylenspiegel wil de teloorgang van de Vlaamse cultuur in de regio tegengaan en allerlei aspecten van de culturele en linguïstische identiteit via z’n uitzendingen duidelijk maken. De voertaal is hoofdzakelijk Frans, soms is een programma tweetalig (met Vlaams of Nederlands).

Uylenfeest
Op 20 mei 2018 viert Radio Uylenspiegel z’n 40-jarig bestaan met een “Uylenfeest” in Kassel (Cassel). Er zijn o.m. optredens van de Frans-Vlaamse folkgroep Smitlap, De Garre van Kornee uit Brugge, en de Vlaamse folk(rock)groep Kadril. Bovendien werd voor de gelegenheid een speciaal “Uylenspiegelbier" gebrouwen door Brasserie Thiriez uit Ekelsbeke (Esquelbecq).

Radio Uylenspiegel is rechtstreeks te beluisteren via internet en ook via de podcasts op de webstek: www.uylenspiegel.eu. Er is een facebookpagina. Radiofrequentie: 91.8 FM. (Dirk Verbeke)

Une aventure radiophonique débute le 1er janvier 1978 sur le mont Cassel avec un matériel de radiodiffusion rudimentaire et une portée limitée à quelques dizaines de kilomètres. L’émission dure à peine une heure : une annonce en flamand, un peu de musique populaire flamande et de brefs communiqués sur l’apartheid en Afrique du Sud ou la centrale de Gravelines, par exemple. Deux semaines plus tard, l’émetteur est confisqué pour la première fois. Ces débuts tumultueux ponctués de saisies et de poursuites judiciaires sont rapportés en détail dans l’ouvrage de Pascal Vanbremeersch intitulé Une radio libre en Flandre: Radio Uylenspiegel (Westhoek-Éditions , Dunkerque, 1979, 95 pages,). Le statut de radio libre est accordé en 1981.

La voix de la Flandre!
La naissance d’une radio libre dans le nord de la France, qui prend pour nom celui du rebelle Thyl Uilenspiegel (Till l’Espiègle) et pour slogan « la voix de la Flandre ! » ne peut être dissociée de de son contexte historique. Dans les années ‘60, des radios pirates très écoutées émettaient depuis les eaux internationales, brisant ainsi le monopole d’État de la radiodiffusion. Dans les années ‘70, ensuite, le renouveau de la musique folk a amené à redécouvrir le célèbre recueil Chants populaires des Flamands de France, d’Edmond de Coussemaker et l’histoire de la région. De nombreux jeunes ont pris conscience de leur identité flamande et adhéré aux associations militantes de Flandre française. Il régnait alors un sentiment antijacobin, post-soixante-huitard. La plus grande liberté accordée par le président Mitterrand à toutes les formes de régionalisme a aussi joué un rôle. Radio Uylenspiegel est devenu le porte-parole d’un mouvement flamand de France.

Nouvel essor.  Retour aux sources.
Depuis les années ‘90, Radio Uylenspiegel a survécu à différentes crises. En 2009, de nouveaux dirigeants ont été nommés, notamment le directeur des programmes, Bruno Lobert, qui voulait en finir avec l’image quelque peu ringarde de « radio accordéon » qui avait fini par coller à la peau de RU. Depuis 2015, Radio Uylenspiegel fait acte de modernité et met l’accent sur le folk et la culture de la Flandre française. C’est une radio qui reste animée par des bénévoles, mais dont l’ambition est de se professionnaliser au maximum et d’utiliser des technologies de pointe. Elle passe différentes musiques : du folk (90%), mais aussi de l’afro-jazz, du hard rock et du metal. Elle consacre en outre différentes émissions à l’histoire régionale et à l’actualité culturelle. Les associations flamandes de Flandre française (comme Yser Houck, Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele ou SOS Blootland) sont régulièrement invitées. Depuis 2016, Radio Uylenspiegel propose un petit cours hebdomadaire de néerlandais intitulé « Goesting ! » (Bon appétit !). Radio Uylenspiegel a la volonté d’enrayer le déclin de  la culture flamande dans la région et d’en faire découvrir, à travers ses émissions, tous les aspects culturels et linguistiques. La langue utilisée est principalement le français mais il arrive que certains programmes soient bilingues (avec le flamand ou le néerlandais).

Uylenfeest
Le 20 mai 2018, Radio Uylenspiegel fêtera ses quarante ans à la « Uylenfeest », organisée Cassel et à laquelle participeront notamment le groupe de Flandre française Smitlap (folk), l’ensemble brugeois De Garre van Kornee et le groupe belge Kadril (folk et rock ). Une bière « Uylenspiegelbier » sera spécialement brassée pour l’occasion par la brasserie Thiriez à Esquelbecq.

On peut écouter Radio Uylenspiegel directement en ligne sur Internet ou bien en rediffusion sur le site www.uylenspiegel.eu. Il existe également une page Facebook. Fréquence : 91.8 FM.  (Dirk Verbeke)