450 jaar Beeldenstorm - Il y a 450 ans… la crise iconoclaste

Op 10 augustus 1566, bijna 450 jaar geleden, brak in Steenvoorde de beeldenstorm uit. Die raasde op korte tijd door de Nederlanden. Hij liet een spoor van vernieling na en was het beginpunt van een ingrijpend conflict dat grote veranderingen zou brengen in de West-Europese wereld en in de Nederlanden in het bijzonder.

In zijn bijdrage in het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Francais van 2015 stelde Johan Decavele nog dat er in de Franse Nederlanden in het collectieve geheugen weinig is overgebleven over het Reformatorisch verleden van deze streek. Dat liet weinig goeds verwachten in verband met de herdenking van de 450 verjaardag. Maar blijkbaar komt stilaan die herdenking toch op gang. Het Maison de la Bataille in Noordpeene heeft niet tot augustus gewacht om de Beeldenstorm te herdenken. Sinds begin april  is daar een kleine, informatieve tentoonstelling te zien waarbij op vijf panelen de hoofdlijnen van deze geschiedenis gepresenteerd worden. Wat waren de voorwaarden voor deze revolte; hoe is deze in het Westkwartier uitgebroken; wat is er precies in de zomer van 1566 gebeurd; hoe hebben de feiten in Steenvoorde uiteindelijk geleid tot de onafhankelijkheid van de Noordelijke Nederlanden. In een vijfde paneel wordt ook aandacht gevraagd voor het Eedverbond der Edelen. Dat vroeg op 5 april 1566 aan landvoogdes Margaretha van Parma de opheffing van de Inquisitie en de verzachting van de plakkaten met maatregelen tegen de ketters. Het zou later de kop kosten van de graven van Egmont en Hoorn. Het is overigens wel opvallend dat de verjaardag van deze belangrijke gebeurtenis in alle stilte is voorbijgegaan. De tentoonstelling blijft nog tot eind 2017 te bekijken in het Maison de la Bataille. In de komende maanden wordt er rond de Beeldenstorm ook een cultureel programma georganiseerd. Nu zaterdag 16 april zullen in het Museum in Noordpeene de Nederlanders Peter en Anita Clijsen muziek uit de 16e-eeuw spelen. Op 15 oktober zal in de Feestzaal Paul Hazard in Noordpeene prof. Alain Lottin, een van de belangrijkste Franse specialisten van de Beeldenstorm, een lezing geven over de opstand van de geuzen.

Een aantal geïnteresseerden uit Ieper, Poperinge, Kortrijk, Menen, Steenvoorde, Rijsel en Hondschote hebben samen een werkgroep gevormd voor de herdenking van de beeldenstorm. Het resultaat van hun samenwerking kunt u volgen op de website: www.beeldenstorm450.eu. In de werkgroep worden de initiatieven gebundeld, die in West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen worden opgezet.

Ook Philippe Royer plant in Bergues met zijn culturele organisatie Zénon 3000 een reeks evenementen rond de Beeldenstorm. In september en oktober wil hij er een reeks lezingen aan wijden. Het programma wordt nu afgewerkt en zal op de website van Zénon3000 te lezen zijn. Ook Ons Erfdeel vzw zal aan dit programma meewerken.

Het was ook een beetje te verwachten dat Wido Bourel, die heel regelmatig over Frans-Vlaanderen publiceert, ook aandacht zou besteden aan de Beeldenstorm. Onlangs is van zijn hand het boek Kinderen van de Beeldenstorm. Tien bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd verschenen. Daarin portretteert Bourel tien personen uit het Westkwartier die tijdens deze onrustige tijd hebben geleefd. Sommigen hebben een directe rol gespeeld, anderen zijn uit hun geboortestreek gevlucht om in de Noordelijke Nederlanden carrière te maken. Ze lagen er met de vele duizenden vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden mee aan de basis van de “Gouden Eeuw” in Noord-Nederland. In een algemene inleiding schetst Bourel de grote contouren van deze geschiedenis. Daarna volgen de tien portretten. Negen daarvan handelen over gereformeerden. Een gaat over de katholieke priester Antonius Temmerman uit Duinkerke, die betrokken was bij een mislukte aanslag op Willem van Oranje. Verder passeren de plantkundige Clusius, de psalmberijmer Pieter Datheen, de jurist Pieter l'Oyseleur de Villers, Adriaan de Berghes en Guislain de Fiennes, admiralen van de Watergeuzen, de geograaf Pieter Platevoet en de watergeus Gauther Herlin uit Valenciennes de revu.  Bij dit selecte groepje voegt Wido Bourel ook twee vrouwen. Cathelyntje Trigault, die als een van de eerste migranten uit de Nederlanden in Amerika terechtkomt en Maria de la Queillerie, die weliswaar in Rotterdam werd geboren, maar haar familie is uit Armentiers en het Land van Leen afkomstig. Als vrouw van de ontdekkingsreiziger Jan van Riebeeck was zij de eerste Europese vrouw op Zuid-Afrikaanse bodem.

Bourel wijst in zijn inleiding ook op de actualiteit van de Beeldenstorm. In het pas verschenen jaarboek The Low Countries legt de historica Eline Van Assche de link tussen de Beeldenstorm uit 1566 en de recente vernietiging van Buddha-beelden in Afghanistan door de Taliban of van de historische site in Palmyra in Syrië door IS.

Het onderwerp is dus actueler dan ooit.

 

Le 10 août 1566, il y a donc presque 450 ans, se déclencha près de Steenvoorde la crise iconoclaste, traversant en très peu de temps tous les Pays-Bas et laissant derrière elle une traînée de destructions ou de mises à sac. Ce fut le début d’un conflit d’une importance telle qu’il bouleversa finalement toute l’Europe occidentale et en particulier les Pays-Bas.

(foto/photo Michaël Depestele)

Dans sa contribution aux annales De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Français de 2015, Johan Decavele prétendait encore que, dans la mémoire collective des Pays-Bas français, il ne restait pas grand-chose du passé relatif à la Réforme dans cette région. Ce qui ne présageait rien de bon par rapport à la commémoration du cet événement 450 ans plus tard. Cependant, il semble que des choses se mettent en route. La Maison de la Bataille à Noordpeene n’a pas attendu le mois d’août pour commémorer la crise iconoclaste. Elle propose depuis début avril une petite exposition informative composée de cinq panneaux retraçant les grandes lignes de cette partie de l’Histoire. Ils parcourent les conditions qui ont conduit à cette révolte, la manière dont elle a éclaté dans le Westhoek (quartier Ouest), ce qui s’est précisément passé en cet été de 1566 et comment les faits survenus à Steenvoorde ont finalement conduit à l’indépendance des Pays-Bas du Nord. Un cinquième panneau s’attarde aussi au Compromis des Nobles : cette alliance de nobles adressa à la régente Marguerite de Parme une requête préconisant la suppression de l’Inquisition et une atténuation des ‘placards’ contenant des mesures contre les hérétiques. Une action qui coûterait plus tard leur tête aux comtes d’Egmont et de Hornes (1568). Il est d’ailleurs assez frappant que l’anniversaire de cet événement important n’ait pas été célébré. L’exposition demeure ouverte à la Maison de la Bataille jusque fin 2017. Entre-temps, un programme culturel sur le thème de la crise iconoclaste est organisé au cours des mois à venir. Dès samedi prochain, 16 avril, les Néerlandais Peter et Anita Clijsen interpréteront de la musique du XVIe siècle au musée de Noordpeene. Le 15 octobre, dans la salle des fêtes Paul Hazard à Noordpeene, le professeur Alain Lottin, un des principaux spécialistes français de la crise iconoclaste, donnera une conférence sur la révolte des gueux.

Diverses personnes intéressées originaires d’Ypres, Poperinge, Courtrai, Menin, Steenvoorde, Lille et Hondschoote ont constitué un groupe de travail pour la commémoration de la crise iconoclaste. Le résultat de leur collaboration est accessible sur le site web www.beeldenstorm450.eu. Ce groupe de travail propose une synthèse des initiatives organisées en Flandre occidentale ou française.

À Bergues, Philippe Royer et son organisation culturelle Zénon3000 prévoient une série d’événements sur la crise iconoclaste, notamment une série de conférences aux mois de septembre et octobre. Le programme est en cours d’achèvement et sera publié sur le site de Zénon 3000. Ons Erfdeel vzw contribue également à ce programme.

De même, il était assez prévisible que Wido Bourel, qui publie très régulièrement des textes sur la Flandre française, prête attention à l’anniversaire de la crise iconoclaste. Il vient d’ailleurs de publier le livre Kinderen van de Beeldenstorm. Tien bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd (Enfants de la crise iconoclaste. Dix Néerlandais du Sud célèbres, redoutés ou oubliés de l’époque des Gueux). Bourel y trace le portrait dix personnes du Westhoek (quartier Ouest) ayant à cette époque mouvementée. Certains y ont été impliqués directement, d’autres ont fui leur région natale pour aller faire carrière dans les Pays-Bas septentrionaux et y contribuer, avec des milliers d’autres réfugiés des Pays-Bas du Sud, au fameux "Siècle d’Or" des Provinces-Unies. L’auteur décrit dans une introduction générale les grands contours de cette histoire. Viennent ensuite les dix portraits. Neuf sur dix évoquent des personnalités protestantes, le dixième est celui du prêtre catholique Antonius Temmerman de Dunkerque, impliqué dans un attentat raté sur Guillaume d’Orange. Les autres sont le botaniste Clusius, Petrus Dathenus, versificateur des psaumes, les amiraux des Gueux de mer Adrien (Adriaan) de Berghes et Guislain de Fiennes, le géographe Petrus Plancius (Pieter Platevoet) et Gautier Herlin de Valenciennes, un autre gueux de mer. Wido Bourel ajoute deux femmes à cette glorieuse compagnie : Cathelyntje Trigault, qui fut parmi les premiers émigrés néerlandais à atterrir en Amérique, et Maria de la Queillerie, née à Rotterdam, il est vrai, mais d’une famille originaire d’Armentières et du Pays de Leen. En tant qu’épouse de l’explorateur Jan van Riebeeck, elle fut la première femme européenne à mettre pied sur le sol sud-africain.

Dans son introduction, Bourel insiste aussi sur l’actualité de la crise iconoclaste. Dans les annales The Low Countries qui viennent de paraître, l’historienne Eline Van Assche établit un lien entre la crise iconoclaste de 1566 et les destructions récentes des effigies du Bouddha par les Talibans en Afghanistan ou du site historique de Palmyre par Daesh en Syrie.

Autrement dit, le sujet est plus brûlant que jamais.