Armoede in Nederland daalt enigszins

De armoede in Nederland is in het jaar 2005 nog licht gestegen. Toen hadden ruim 660.000 huishoudens (d.w.z. 10% van het geheel) een inkomen onder de "lage-inkomensgrens" (d.w.z. 870 euro netto per maand voor een alleenstaande; 1.640 euro voor een gezin met twee kinderen). In 2007 daalde het percentage van 10% naar 8,3% ; verwacht wordt dat het aandeel van de arme huishoudens volgend jaar verder zal afnemen naar 7,9%. Dit alles staat te lezen in de Armoedemonitor 2007, uitgebracht door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Enkele constateringen uit het rapport:

  • Mensen met een bijstandsuitkering, eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen lopen de grootste kans onder de armoedegrens te raken.
  • Het aantal ouderen met een laag inkomen is sterk gedaald. In 1996 was nog 20% van de 65-plussers in Nederland arm; in 2008 zal dat nog maar 3% zijn.
  • Mensen met een laag inkomen gaan zich steeds armer voelen. Meer dan de helft van de arme huishoudens zegt niet een week op vakantie te kunnen gaan. Veertig procentvan deze groep kan geen internet betalen en ongeveer een derde van de kinderen is geen lid van verenigingen of clubs.
  • Armen denken nauwelijks anders over de politiek als de niet-armen. Over kwesties als afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, verhoging van de ontwikkelingshulp, het EU-lidmaatschap van Turkije en het homohuwelijk zijn er nauwelijks verschillen. Ook hun stemgedrag wijkt nauwelijks af. Wel zijn arme Nederlanders minder gauw geneigd de gang naar de stembus te maken.

U kunt de gehele Armoedemonitor 2007 hier downloaden.

Over armoede en armoedebeleid in Vlaanderen publiceerde de Vlaamse Regering op 25 november 2005 een Actieplan 2005-2009. In april 2007 verscheen daarvan een geactualiseerde versie die u hier kunt downloaden.

In onze publicaties besteden we geregeld aandacht aan het thema armoede. Zo kon U in 2000 in Ons Erfdeel lezen over armoede in Vlaanderen. In de jongste edities van De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Français brachten we een bijdrage over armoede in Noord-Frankrijk. Ook de recentste aflevering van The Low Countries bevatte een uitvoerige bijdrage over armoede in de Lage Landen.

copyright onserfdeel.blogspot.com / www.onserfdeel.be

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed