Het Komitee voor Frans-Vlaanderen viert feest in Volkerinkhove - Le Komitee voor Frans-Vlaanderen est à la fête à Volckerinckhove

Het Komitee voor Frans-Vlaanderen viert feest in Volkerinkhove  -  Le Komitee voor Frans-Vlaanderen est à la fête à Volckerinckhove

Op 25 juli 2018 bestaat het Komitee voor Frans-Vlaanderen (KFV) 70 jaar. Die verjaardag wordt nu zaterdag 2 december al een eerste keer gevierd in het Frans-Vlaamse Volkerinkhove, tussen de Casselberg en Sint-Omaars. Het KFV werd opgericht door André Demedts en Luc Verbeke en wilde belangstelling wekken voor Frans-Vlaanderen en initiatieven die daartoe bijdroegen stimuleren en coördineren. Het KFV probeerde die belangstelling te stimuleren door o.a. cultuurdagen te organiseren, voornamelijk in Waregem en Belle (Bailleul). Sinds 1966 wordt jaarlijks ook een Taalprijsvraag uitgeschreven. In 1952 werd het tijdschrift Notre Flandre opgericht dat tot 1968 bleef bestaan en vanaf 1973 werd dan gestart met de KFV-Mededelingen.

Maar het KFV is vooral belangrijk geweest voor de vele vrije cursussen Nederlands die het in Frans-Vlaanderen heeft aangeboden. De betekenis van het KFV voor het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen kan niet genoeg worden benadrukt. Vandaag organiseert het KFV zelf geen cursussen Nederlands meer, maar het steunt de werking van het Huis van het Nederlands in Belle (Bailleul) en van de Frans-Vlaamse vereniging Yser Houck.

Daarnaast kent het KFV ook nog de Luc Verbekeprijs en de Vital Celenprijs toe. De Vital Celenprijs bekroont een Frans-Vlaming of een Frans-Vlaamse vereniging die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de verspreiding van de Nederlandse taal en/of het Nederlands cultuurbewustzijn in Frans-Vlaanderen. De Luc Verbekeprijs gaat naar publicisten aan weerszij van de grens die een bijdrage hebben geleverd tot een betere kennis van Frans-Vlaanderen.

Zaterdag wordt de 13e Vital Celenprijs uitreikt aan Félix Boutu, voorzitter van Yser Houck en de 4de Luc Verbekeprijs gaat naar de West-Vlamingen Yves Bondue, Peter Paelinck en Luc Vanhoucke voor hun multimediale publicatie Houck & land, een realisatie van Uitgeverij Bibliodroom uit Meulebeke. Christian Defebvre uit La Gorgue krijgt eveneens de Luc Verbekeprijs voor z’n oeuvre i.v.m. de geschiedenis van de regio.

Het volledige programma vindt u hier.

 

Le 25 juillet 2018, le Komitee voor Frans-Vlaanderen (Comité pour la Flandre française) aura 70 ans. Cet anniversaire sera cependant fêté une première fois le samedi 2 décembre prochain à Volckerinckhove, entre Cassel et Saint-Omer, en Flandre française. Le KFV a été fondé par André Demedts et Luc Verbeke afin de susciter l’intérêt du public pour la Flandre française ainsi que d’encourager et de coordonner les actions qui y contribuent. Le Komitee voor Frans Vlaanderen s’est efforcé de stimuler cet intérêt en organisant, entre autres, des journées culturelles, notamment à Waregem et Bailleul. Depuis 1966, un Concours de langue néerlandaise a également lieu chaque année. Une revue, Notre Flandre, a paru de 1952 à 1968, puis les KFV-Mededelingen, (Bulletin du Comité pour la Flandre française) ont vu le jour en 1973.

Pour autant, le mérite principal du KFV est d’avoir proposé de nombreux cours de néerlandais gratuits dans la région. On ne rappellera jamais assez le rôle du KFV dans l’enseignement du néerlandais en Flandre française. Aujourd’hui, le Komitee voor Frans Vlaanderen n’organise plus de cours lui-même, mais soutient l’action de la Maison du néerlandais à Bailleul et de l’association régionale Yser Houck.

Le KFV décerne également les prix Luc Verbeke et Vital Celen. Le prix Vital Celen récompense un Flamand de France ou une association de Flandre française attaché(e) à propager la langue néerlandaise et/ou la conscience culturelle néerlandaise en Flandre française. Le prix Luc Verbeke met à  l’honneur des auteurs, de part et d’autre de la frontière, qui ont contribué à mieux faire connaître la Flandre française.

Samedi prochain, le 13e prix Vital Celen sera remis à Félix Boutu, président de l’association Yser Houck et le 4de prix Luc Verbeke ira aux Flamands occidentaux Yves Bondue, Peter Paelinck et Luc Vanhoucke pour leur publication multimédia Houck & land, une réalisation des éditions Bibliodroom, à Meulebeke. Christian Defebvre, de La Gorgue (près d’Hazebrouck), obtient aussi le prix Luc Verbeke pour son œuvre liée à l’histoire de la région.

Vous pouvez découvrir l’ensemble du programme en cliquant ici.