Werken aan duurzame ontwikkeling in een moeilijke context: Grande-Synthe en Loos-en-Gohelle - Un engagement en faveur du développement durable dans un contexte difficile: Grand-Synthe en Loos-en-Gohelle

Werken aan duurzame ontwikkeling in een moeilijke context: Grande-Synthe en Loos-en-Gohelle  -  Un engagement en faveur du développement durable dans un contexte difficile: Grand-Synthe en Loos-en-Gohelle

Bij iedere verkiezing schuift het politieke landschap het Noorden van Frankrijk meer en meer naar rechts op. De ooit zo machtige socialistische partij deemstert weg. Ze vond geen oplossing voor de grote sociaal-economische problemen van armoede, werkloosheid en verkommerde steden en dorpen. Twee gemeenten volgen op lokaal vlak deze trend niet: Grande-Synthe (Groot-Sinten) en Loos-en-Gohelle. Sinds 20 jaar werken de groene burgemeesters Jean-François Caron en Damien Carême van onderuit aan duurzame ontwikkeling in een erg moeilijke context. 

Bij duurzame ontwikkeling wordt meer ingezet op de zorg voor de aarde en de mens dan in het huidig economisch denken. In 2015 vertaalden de Verenigde Naties deze ambitie in een agenda voor 2030 met 17 ontwikkelingsdoelen, concreet en duidelijk. Ze kunnen worden ondergebracht in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap: cf.: www.sdgs.be/nl.

De gemeenten hebben respectievelijk 23.000 en 7.000 inwoners en liggen in de buurt van Duinkerke aan de rand van het industriële havengebied en dichtbij Lens in het vroegere mijngebied. In beide gemeenten zijn de werkloosheid en de kansarmoede groot. Ze liggen rond de 30 %. De leefomgeving is onaangenaam en vervuild. Beide gemeenten worden nu internationaal erkend als laboratoria van duurzame ontwikkeling. Het grootste probleem blijft de werkloosheid.

Voor hun toekomstig maatschappijmodel laten zij zich inspireren door de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin. Hij stelt dat we opnieuw een scharniermoment in de geschiedenis beleven en kondigt de derde industriële revolutie aan die zal worden bepaald door de grote veranderingen op het vlak van energie, communicatie en mobiliteit. Ze bieden meteen kansen voor een meer duurzame ontwikkeling.

Lokale projecten werden opgebouwd rond diverse ambities : een energie-onafhankelijke gemeente, een inspirerend ruimtelijk plan, een ambitieus groen netwerk, de mobiliteitsomslag, de zoektocht naar lokale tewerkstelling, het ontwikkelen van een korte keten landbouw, een hogere biodiversiteit en een gezonde en leefbare stad. In de loop van de jaren vervelde de gemeente tot een projectorganisatie, waarbij de gemeente initieert en kadert.

In beide gemeenten loopt een programma voor betaalbare en duurzame woningen en herinrichting van de publieke ruimte. Een groene gordel omringt beide kernen. 95 % van de bewoners heeft groen op 300 m. Veel aandacht gaat naar de biodiversiteit. Grande-Synthe werd in 2010 genomineerd als “la capitale de la biodiversité” van Frankrijk.

In Grande-Synthe is in het centrum een platform opgericht om goederen en diensten te ruilen onder de bewoners. Het kreeg een gezicht in de vorm van een winkel ”la maison des échanges”.


Korte keten en biologische landbouw worden o.a. ondersteund door het aanbieden van maaltijden in de gemeentelijke schoolkantine. Inwoners worden telkens opnieuw aangesproken om kennis in te brengen en mee te ontwerpen. Bewonersinitiatieven worden volop ondersteund. Zo is er in Grande-Synthe een burgerbudget van 500.000 euro per jaar.

Om te slagen is het belangrijk dat in kwetsbare regio’s de bewoners opnieuw het nodige zelfrespect krijgen. Dit kan door te werken aan het collectief geheugen : de historische erfenis en de gemeenschappelijke waarden. Geen toekomst zonder het verleden . In 2010 werd de mijnstreek na tal van initiatieven opgenomen op de werelderfgoedlijst van Unesco.

In Loos wordt een steenkoolsite omgevormd tot groengebied. Een innovatiecentrum voor circulaire economie en duurzaamheid en een culturele werkplaats worden er uitgebouwd. In Grande-Synthe is het concept “volkshogeschool” van onder het stof gehaald. Ze informeert, voedt het debat en stimuleert initiatief. In tegenstelling met Loos is Grande-Synthe rijk door de vele grote bedrijven. De burgemeester maakt er geen geheim van. Met dit geld betaalt hij de noodzakelijke overgang naar meer duurzaamheid. Omwille van de innovatie ontvangen ze beiden veel subsidie.

In het tijdschrift Lokaal (januari 2018) staat naar aanleiding van het bezoek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten aan beide gemeenten een boeiend interview met burgemeester Carême van Grande-Synthe onder de duidelijke titel "Bestuurders moeten weer durven dromen, samen met hun burgers". Hij vatte zijn aanpak als volgt samen :
- weet wie je bent en waar je vandaan komt; vertrek van het terrein
- animeer de burger; doe alles samen, beginnend bij een visie
- werk transversaal; totaalaanpak is belangrijk
- gebruik dromen; investeer in verhalen; ze mobiliseren mensen
- durf te vernieuwen, ga in tegen het eenheidsdenken
- wees onderweg.

Beide gemeenten bouwden ook een aanbod uit voor de bezoeker : Grand-SyntheLoos. Je ontdekt er een ander Frankrijk.

In Vlaanderen neemt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten het voortouw om de doelstellingen te integreren in gemeentelijk beleid : zie hier.

Sites die meer informatie bieden  : over Loos en Grande Synthe .
(Tekst Filip Boury)

À chaque nouvelle élection, le paysage politique dans le nord de la France glisse un peu plus vers la droite. Jadis presque tout-puissant, le parti socialiste jadis a régressé comme une peau de chagrin parce qu’il n’a pas su trouver de solutions pour les grandes questions socio-économiques telles que la pauvreté, le chômage et l’anémie des villes et des villages. Deux communes ne suivent pas cette tendance sur le plan local : Grande-Synthe et Loos-en-Gohelle. Depuis vingt ans, les maires écolos Jean-François Caron et Damien Carême œuvrent à partir de la base pour un développement durable dans un contexte pourtant très difficile.

Le développement durable accorde une place beaucoup plus importante que la pensée économique actuelle à la préoccupation pour la terre et les hommes. En 2015, les Nations-Unies ont transposé cette ambition en un agenda de 17 objectifs de développement pour 2030, qui sont tout à fait concrets et clairs. On peut les regrouper en cinq thèmes importants : les hommes, la planète, la prospérité, la paix et la partenariat. Voir www.sdgs.be/fr.

Comptant respectivement 23 000 et 7 000 habitants, ces communes sont situées l’une en bordure de la zone portuaire industrielle dans les environs de Dunkerque et l’autre proche de Lens dans l’ancien bassin minier. Toutes les deux doivent affronter un chômage et un quart monde importants, voisinant les 30 %. L’environnement y est désagréable et pollué. Aujourd’hui, les deux communes jouissent d’une reconnaissance internationale en tant que laboratoires de développement durable. Le plus grand problème demeure le chômage.

Pour leur futur modèle de société, elles trouvent leur inspiration auprès de l’économiste américain Jeremy Rifkin. Il avance que nous sommes de nouveau en train de vivre un moment charnière de l’histoire et il annonce la troisième révolution industrielle qui sera définie par les grands changements en matière d’énergie, de communication et de mobilité. Des changements qui, du coup, ouvrent des possibilités en matière de développement plus durable.

Des projets locaux se sont créés qui correspondent à diverses ambitions : une commune indépendante au niveau énergétique, un aménagement du territoire inspirant, un réseau vert ambitieux, un revirement en matière de mobilité, une quête d’emplois au niveau local, le développement d’un circuit agricole court, une plus grande biodiversité et un centre urbain sain et vivable. Au fil des ans, la municipalité s’est transformée et dépouillée en organisatrice de projets, opérant dans un rôle d’initiateur et de cadre.

Les deux communes poursuivent un programme d’habitations durables à prix modéré et de réaménagement de l’espace public. Autour des deux centres se développe une ceinture de verdure assurant à 95 % des habitants de la verdure à 300 m de chez eux. Elles attachent beaucoup d’importance aussi à la biodiversité. Grande-Synthe a ainsi été élue « capitale française de la biodiversité » en 2010.

Au centre de Grande-Synthe s’est établie une plate-forme pour organiser l’échange de produits et de services entre les habitants. Elle s’est donné pignon sur rue sous forme d’une magasin appelé « la maison des échanges ».

Le circuit court et l’agriculture biologique se voient e.a. soutenues par l’offre de repas dans la cantine scolaire communale. On en appelle constamment aux habitants pour apporter leurs connaissances et participer à la création. Des initiatives d’habitants sont pleinement soutenues. À Grande-Synthe, par exemple, il existe un budget citoyen de 500 000 euros par an.

Pour réussir, il est très important  que dans les régions défavorisées, les habitants regagnent le respect d’eux-mêmes. Un des moyens pour y arriver est de travailler sur la mémoire collective, sur l’héritage historique et les valeurs communes. Pas d’avenir en-dehors du passé. En 2010, après des tas d’initiatives, la région minière a été enregistrée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

À Loos, un site houiller a été transformé en zone verte, accueillant notamment un centre d’innovation pour l’économie circulaire et la durabilité ainsi qu’un atelier culturel. À Grande-Synthe, on s’efforce de dépoussiérer le concept de l’université populaire qui se fixe pour objectif d’informer, d’animer le débat et de stimuler l’initiative. Contrairement à Loos, Grande-Synthe est une commune riche grâce à la présence de grandes entreprises. Le maire ne s’en cache pas. C’est cet argent qui finance la transition nécessaire vers plus de durabilité. Ce programme d’innovation rapporte des subventions importantes aux deux communes.

À l’occasion d’une visite de l’association flamande des villes et communes (VVSG) aux deux communes françaises, la revue néerlandophone Lokaal (janvier 2008) a publié une interview passionnante avec M. Carême, le maire de Grande-Synthe, sous le titre très parlant de « Les administrateurs doivent réapprendre à oser rêver, ensemble avec leurs citoyens ». Il résumait alors son approche de la manière suivante :
- Savoir qui on est et d’où on vient et entreprendre à partir de la réalité sur le terrain ;
- Animer le citoyen, tout faire ensemble à partir d’une vision ;
- Travailler transversalement ; il faut une approche globale ;
- Faire appel aux rêves, investir dans les récits : ils nourrissent et mobilisent les gens ;
- Prendre le risque d’innover, d’agir contre la pensée unique ;
- Être toujours en route

Les deux communes ont également élaboré une offre destinée aux visiteurs : Grande-SyntheLoos. Elle fait découvrir une autre France.

Sites avec davantage de renseignements sur Loos et Grande-Synthe.
(Texte : Filip Boury)